پیدا

چه کنم

درخواست حذف اطلاعات

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیافتد از سر من چه کنم هجوم زخم تو را نمی کشد تن من برای کشته شدن چه کنم هزار و یک نفری به جنگ با دل من برای این همه تن چه کنم ...