پیدا

تنهائی

درخواست حذف اطلاعات

سال نو باشه و همه چیز رو واسه عید آماده کرده باشی اما تنها باشی عید، تنهائی هیچ لذتی نداره، دیروزبا چند نفر جایی بودیم، با دیدن صحنه ای به این فکر که اگه ما بچه داشتیم شوهرم بابای خوب و مهربون و صبوری واسش بود ... و بعد افسوس خوردم...